Bezpieczeństwo: Idą kolejne zmiany w prawie

źródło: własne / MSWiA; autor: michał

Bez obaw, mowa tu o tych już zatwierdzonych, które czekają tylko na wejście w życie. Poza zaostrzeniem kar dla kibiców (z jednym wyjątkiem) są też kary dla ochroniarzy i organizatorów.

Reklama

Szerzej nowelizację przepisów opisywaliśmy przy okazji podpisania zmian przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, dlatego teraz przytoczymy tylko najważniejsze modyfikacje wraz z terminem wprowadzenia. Nowelizacja zmienia łącznie 10 ustaw, w tym 5 kodeksów. Jej postanowienia będą wprowadzane stopniowo aż do 2014 roku.

12 grudnia 2011

Czyli zaledwie miesiąc od wejścia w życie nowelizacji. Wtedy wszystkie kluby Ekstraklasy muszą już przekazywać informacje o swoich kibicach do centralnej bazy danych, a baza musi działać. Każdy kibic ma mieć nadany na okres najwyżej 5 lat jeden numer identyfikacyjny. Dotąd organizator miał obowiązek przechowywania danych osobowych przez 2 lata, teraz ten czas został wydłużony na okres 2 lat od dnia wygaśnięcia numeru identyfikacyjnego. Czyli naszymi danymi można zarządzać maksymalnie przez 7 lat.

1 stycznia 2012

Na osoby z zakazem stadionowym może zostać nałożony dodatkowy środek w postaci obowiązku stawiennictwa w czasie trwania imprezy w jednostce policji lub w miejscu wskazanym przez właściwego komendanta policji. Sąd określa rodzaje imprez masowych, których dotyczy obowiązek stawiennictwa, w tym rodzaje meczów oraz nazwy klubów. Obowiązek stawiennictwa orzeka się na okres od 6 miesięcy do 3 lat, nie przekraczając okresu na jaki orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową. Będzie też możliwość nałożenia na osobę z zakazem dozoru elektronicznego w postaci bransolety z nadajnikiem, informującej o położeniu ukaranego.

Z drugiej strony również od początku 2012 roku sąd będzie mógł złagodzić karę orzeczoną wobec kibica. Po odbyciu połowy kary zakazu stadionowego, przy wzorowej postawie skazanego, będzie go można zwolnić z reszty kary. Ten krok ma zachęcać ukaranych do poprawy swojego postępowania.

Komendantowi policji gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące meczów piłkarskich i osób biorących w nich udział

13 stycznia 2012

Wejdą w życie m. in. następujące obostrzenia:

  • zastrzeżenie, iż sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych może odbywać się w miejscach wyłącznie do tego wyznaczonych przez podmioty posiadające koncesję (niedozwolone są opakowania wykonane ze szkła, metalu czy tworzyw sztucznych), a na imprezie masowej (z wyjątkiem imprezy podwyższonego ryzyka) dozwolona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 proc. alkoholu;
  • rozszerzenie zakresu obowiązywania zakazu klubowego – będzie on dotyczył również imprez masowych przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora rozgrywanych poza siedzibą organizatora, czyli tzw. meczów wyjazdowych;
  • służby porządkowe będą zobowiązane odmówić wstępu na imprezę masową osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej;
  • możliwość wydania decyzji o przerwaniu imprezy w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu;
  • możliwość zakazania przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym obiekcie lub jego sektorach (przez wojewodę w przypadku negatywnej oceny bezpieczeństwa);
  • możliwość przerwania imprezy masowej przez wojewodę, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu uczestników, a działania organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa.

Od 13 stycznia 2012 r. zaostrzone zostaną również sankcje karne dla osób zagrażających bezpieczeństwu imprezy masowej. Przykładowo w przypadku niewykonania polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, czy regulaminu obiektu grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny, nie niższej niż 2 tys. zł. Taka sama sankcja grozi osobie, która w czasie trwania masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym, niż wskazany na bilecie wstępu i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej; osobie, która nie wykonuje polecenia wydanego przez policję w miejscu i czasie imprezy masowej; osobie, która wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe wbrew przepisom ustawy. Karze ograniczenia wolności albo grzywnie nie niższej niż 2 tys. zł podlega również osoba, która podczas imprezy masowej używa elementu odzieży lub przedmiotu uniemożliwiającego lub utrudniającego jej rozpoznanie. Sankcja karna została także nałożona na członków służb porządkowych lub informacyjnych przekraczających lub niedopełniających swoich obowiązków powodujących zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej. Odpowiedzialnością karną zostały obarczone także osoby, które w trakcie imprezy prowokują kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu.

1 stycznia 2013

Centralny system identyfikacji kibiców ma obejmować już nie tylko Ekstraklasę, ale też I ligę.

1 stycznia 2014

System zostanie rozszerzony na wszystkie pozostałe ligi.

Reklama